hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电位器(可调电阻) 当前“电位器(可调电阻)”共 226 条相关库存

电位器(可调电阻)

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格
RKS7R5ERKS7R5EOhmite
±10% 100W 旋转300°
数据手册

现货:1

可订期货

¥595

立即购买
3296W-1-201LF3296W-1-201LFbochen
TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN
数据手册

现货:4

可订期货

¥0.7594

立即购买
3296W-1-103LF3296W-1-103LFbochen
TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN
数据手册

现货:2

可订期货

¥0.7182

立即购买
3362P-1-104LF3362P-1-104LFbochen
TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN
数据手册

现货:2

可订期货

¥0.5567

立即购买
3362P-1-103LF3362P-1-103LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥0.7742

立即购买
3362P-1-200LF3362P-1-200LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥0.7644

立即购买
3006P-1-203LF3006P-1-203LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 20KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:0

在途:250

可订期货

¥2.1364

立即购买
3386P-1-103LF3386P-1-103LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.1462

立即购买
3296W-1-204LF3296W-1-204LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.1756

立即购买
3296W-1-202LF3296W-1-202LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 2KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.4108

立即购买
3296X-1-503LF3296X-1-503LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 50KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.4206

立即购买
3362P-1-105LF3362P-1-105LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 1MΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:250

可订期货

¥0.8232

立即购买
3296W-1-203LF3296W-1-203LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 20KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.3912

立即购买
3296X-1-103LF3296X-1-103LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.4108

立即购买
3314J-1-103E3314J-1-103EBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 10KΩ 1/4W J LEAD TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥1.9024

立即购买
3362P-1-501LF3362P-1-501LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥0.8036

立即购买
3296X-1-101LF3296X-1-101LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 100Ω 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.3814

立即购买
3006P-1-100LF3006P-1-100LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 10Ω 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.303

立即购买
3296W-1-205LF3296W-1-205LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 2MΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:250

可订期货

¥2.401

立即购买
3296W-1-503LF3296W-1-503LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 50KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.3324

立即购买
3296W-1-200LF3296W-1-200LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.3226

立即购买
3006P-1-205LF3006P-1-205LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 2MΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.1364

立即购买
3362P-1-202LF3362P-1-202LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 2KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥0.7644

立即购买
3006P-1-202LF3006P-1-202LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 2KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥2.1364

立即购买
3362P-1-204LF3362P-1-204LFBourns(伯恩斯(邦士))
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:0

在途:500

可订期货

¥0.784

立即购买