hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品开关拨码开关 当前“拨码开关”共 87 条相关库存

拨码开关

 • 品牌

  清除
 • PIN数

  清除
 • 间距

  清除
 • 安装类型

  清除
 • 拨杆

  清除
 • 额定电流

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 机械寿命

  清除
 • 温度范围

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格PIN数间距安装类型拨杆额定电流额定电压机械寿命温度范围
DSHP04TSGERDSHP04TSGERKE(总督)
间距1.27mm 4位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:2000

可订期货

¥1.8172

立即购买
4
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC04LHGETDSIC04LHGETKE(总督)
间距2.54mm 4位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:300

可订期货

¥1.4406

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSHP05TSGETDSHP05TSGETKE(总督)
间距1.27mm 5位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:58

可订期货

¥2.0874

立即购买
5
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSWB12LHGET-BLUEDSWB12LHGET-BLUEKE(总督)
间距2.54mm 12位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:13

可订期货

¥1.9352

立即购买
12
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB06LHGET-BLUEDSWB06LHGET-BLUEKE(总督)
间距2.54mm 6位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:140

可订期货

¥0.8732

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB04LHGET-BLUEDSWB04LHGET-BLUEKE(总督)
间距2.54mm 4位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:160

可订期货

¥0.6726

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB06LHGET-REDDSWB06LHGET-REDKE(总督)
间距2.54mm 6位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:140

可订期货

¥0.8732

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSDP06LHGET-REDDSDP06LHGET-REDKE(总督)
间距2.54mm 6位 直插 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:23

在途:6

可订期货

¥2.2186

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSIC07LHGETDSIC07LHGETKE(总督)
间距2.54mm 7位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:28

可订期货

¥1.8718

立即购买
7
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC05LHGETDSIC05LHGETKE(总督)
间距2.54mm 5位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:120

可订期货

¥1.715

立即购买
5
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSHP10TSGETDSHP10TSGETKE(总督)
间距1.27mm 10位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:32

可订期货

¥2.8322

立即购买
10
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC10THGETDSIC10THGETKE(总督)
间距2.54mm 10位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:20

可订期货

¥2.6852

立即购买
10
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC09THGETDSIC09THGETKE(总督)
间距2.54mm 9位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:22

可订期货

¥2.5676

立即购买
9
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC08THGETDSIC08THGETKE(总督)
间距2.54mm 8位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:125

可订期货

¥1.9208

立即购买
8
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSPV08LHGETDSPV08LHGETKE(总督)
间距2.54mm 8位 直插 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:23

可订期货

¥3.1458

立即购买
8
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSPV04LHGETDSPV04LHGETKE(总督)
间距2.54mm 4位 直插 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:44

可订期货

¥2.2442

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSPV02LHGETDSPV02LHGETKE(总督)
间距2.54mm 2位 直插 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:5

可订期货

¥1.8326

立即购买
2
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSWB04LHGET-REDDSWB04LHGET-REDKE(总督)
间距2.54mm 4位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:160

可订期货

¥0.6726

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB02LHGET-REDDSWB02LHGET-REDKE(总督)
间距2.54mm 2位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:210

可订期货

¥0.6254

立即购买
2
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSIC06TSGETDSIC06TSGETKE(总督)
间距2.54mm 6位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:132

可订期货

¥1.8228

立即购买
6
2.54mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC03TSGETDSIC03TSGETKE(总督)
间距2.54mm 3位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:132

可订期货

¥1.4308

立即购买
3
2.54mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC07THGETDSIC07THGETKE(总督)
间距2.54mm 7位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:28

可订期货

¥1.911

立即购买
7
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC04THGETDSIC04THGETKE(总督)
间距2.54mm 4位 直插 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:150

可订期货

¥1.519

立即购买
4
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC06LSGERDSIC06LSGERKE(总督)
间距2.54mm 6位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:800

可订期货

¥1.8054

立即购买
6
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC04LSGERDSIC04LSGERKE(总督)
间距2.54mm 4位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:800

可订期货

¥1.475

立即购买
4
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°