hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品开关拨码开关 当前“拨码开关”共 124 条相关库存

拨码开关

 • 品牌

  清除
 • PIN数

  清除
 • 间距

  清除
 • 安装类型

  清除
 • 拨杆

  清除
 • 额定电流

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 机械寿命

  清除
 • 温度范围

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格PIN数间距安装类型拨杆额定电流额定电压机械寿命温度范围
DSIC04LHGETDSIC04LHGETKE
广督
直插 间距2.54mm 4位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:138

可订期货

¥1.421

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSHP04TSGERDSHP04TSGERKE
广督
贴片 间距1.27mm 4位 凹杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:712

可订期货

¥1.771

立即购买
4
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC08LSGETDSIC08LSGETYE
广督
贴片 间距2.54mm 8位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:100

可订期货

¥1.8522

立即购买
8
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~+85°
DSIC04LSGETDSIC04LSGETYE
广督
贴片 间距2.54mm 4位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:901

可订期货

¥1.421

立即购买
4
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~+85°
DSIC05LSGETDSIC05LSGETYE
广督
贴片 间距2.54mm 5位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:135

可订期货

¥1.6366

立即购买
5
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~+85°
DSIC10THGETDSIC10THGETKE
广督
直插 间距2.54mm 10位 凹杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:20

可订期货

¥2.646

立即购买
10
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC09THGETDSIC09THGETKE
广督
直插 间距2.54mm 9位 凹杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:22

可订期货

¥2.5284

立即购买
9
2.54mm
直插
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC06TSGETDSIC06TSGETKE
广督
贴片 间距2.54mm 6位 凹杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:132

可订期货

¥1.7934

立即购买
6
2.54mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC03TSGETDSIC03TSGETKE
广督
贴片 间距2.54mm 3位 凹杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:132

可订期货

¥1.4112

立即购买
3
2.54mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSPV02LHGETDSPV02LHGETKE
广督
直插 间距2.54mm 2位 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:5

可订期货

¥1.8032

立即购买
2
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC09LSGETDSIC09LSGETKE
广督
贴片 间距2.54mm 9位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:5

可订期货

¥2.4794

立即购买
9
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC06LSGERDSIC06LSGERKE
广督
贴片 间距2.54mm 6位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:800

可订期货

¥1.7595

立即购买
6
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSPV04LHGETDSPV04LHGETKE
广督
直插 间距2.54mm 4位 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:42

可订期货

¥2.2148

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC04LSGERDSIC04LSGERKE
广督
贴片 间距2.54mm 4位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:800

可订期货

¥1.4375

立即购买
4
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSPV08LHGETDSPV08LHGETKE
广督
直插 间距2.54mm 8位 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:23

可订期货

¥3.0968

立即购买
8
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC09TSGETDSIC09TSGETKE
广督
贴片 间距2.54mm 9位 凹杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:22

可订期货

¥2.5284

立即购买
9
2.54mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DS-08BPDS-08BPHRO
韩荣
直插 间距2.54mm 8位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次 蓝色
数据手册

现货:979

可订期货

¥1.3132

立即购买
8
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~+70°
DS-07RPDS-07RPHRO
韩荣
直插 间距2.54mm 7位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次 红色
数据手册

现货:1000

可订期货

¥1.3034

立即购买
7
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~+70°
DSWB02LHGET-REDDSWB02LHGET-REDKE
广督
直插 间距2.54mm 2位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:64

可订期货

¥0.69

立即购买
2
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB12LHGET-BLUEDSWB12LHGET-BLUEKE
广督
直插 间距2.54mm 12位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:13

可订期货

¥1.8861

立即购买
12
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB06LHGET-BLUEDSWB06LHGET-BLUEKE
广督
直插 间距2.54mm 6位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:140

可订期货

¥0.851

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB04LHGET-BLUEDSWB04LHGET-BLUEKE
广督
直插 间距2.54mm 4位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:83

可订期货

¥0.6555

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSDP06LHGET-REDDSDP06LHGET-REDKE
广督
直插 间距2.54mm 6位 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:29

可订期货

¥2.162

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB06LHGET-REDDSWB06LHGET-REDKE
广督
直插 间距2.54mm 6位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:40

可订期货

¥0.851

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
EM-04KPEM-04KPHRO
韩荣
贴片 间距2.54mm 4位 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:1000

可订期货

¥1.5974

立即购买
4
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~+70°