hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品分立半导体产品二极管开关二极管 当前“开关二极管”共 73 条相关库存

开关二极管

 • 品牌

  清除
 • 封装/外壳

  清除
 • 反向耐压VR(最大值)

  清除
 • 平均整流电流IF

  清除
 • 正向压降VF

  清除
 • 反向漏电流IR

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格封装/外壳反向耐压VR(最大值)平均整流电流IF正向压降VF反向漏电流IR
1N4148W1N4148WSK(台湾时科)
VR=75V IF=150mA Trr=4ns P=500mW
数据手册12

现货:4685

可订期货

¥0.035

立即购买
SOD-123
75V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
BAS21BAS21ON/Fairchild
VR=250V IF=200mA Trr=50ns P=350mW

现货:10

¥0.1166

立即购买
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3
250V
200mA
1.25V@200mA
100nA@200V
LL4148LL4148SK(台湾时科)
VR=75V IF=200mA Trr=4ns P=500mW
数据手册12

现货:13886

可订期货

¥0.0241

立即购买
SOD-80(LL-34,DO-213AC, MINI-MELF)
75V
200mA
1V@10mA
5µA@75V
LL4148LL4148Hottech
合科泰
VR=100V IF=200mA Trr=4ns
数据手册12

现货:15422

可订期货

¥0.02

立即购买
SOD-80(LL-34,DO-213AC, MINI-MELF)
100V
200mA
1V@10mA
5µA@75V
MMBD4148CCMMBD4148CCJCET
长电
VR=100V IF=200mA Trr=4ns P=350mW 2通路
数据手册

现货:6000

可订期货

¥0.075

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
100V
200mA
1V@10mA
5µA@75V
1N4448W1N4448WJCET
长电
VR=75V IF=250mA Trr=4ns P=500mW
数据手册

现货:12000

可订期货

¥0.0625

立即购买
SOD-123
75V
250mA
1.25V@150mA
2.5µA@75V
1N4148WS1N4148WStakcheong
德昌
VR=75V IF=150mA Trr=4ns P=200mW
数据手册12

现货:3100

可订期货

¥0.049

立即购买
SOD-323(SC-76)
75V
150mA
1V@10mA
5µA@75V
BAV70BAV70JCET
长电
VR=70V IF=200mA Trr=6ns P=225mW 2通路
数据手册12

现货:570

可订期货

¥0.0651

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
70V
200mA
1.25V@150mA
2.5µA@70V
BAV99BAV99SK(台湾时科)
VR=70V IF=215mA Trr=6ns P=225mW 2通路
数据手册12

现货:2870

可订期货

¥0.0475

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
70V
215mA
1.25V@150mA
2.5µA@70V
BAS16BAS16JCET
长电
VR=75V IF=150mA Trr=6ns P=225mW 2通路
数据手册

现货:18190

可订期货

¥0.065

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
75V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
1N4148WS1N4148WSTK
通科
VR=100V IF=300mA Trr=4ns P=200mW
数据手册

现货:100

¥0.0287

立即购买
SOD-323
100V
300mA
1.25V@150mA
1µA@75V
MMBD914MMBD914JCET
长电
VR=100V IF=300mA Trr=4ns P=350mW 2通路
数据手册12

现货:5950

可订期货

¥0.0681

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
100V
300mA
1.25V@150mA
1µA@75V
1N4148W1N4148WJCET
长电
VR=100V IF=150mA Trr=4ns P=500mW
数据手册

现货:125173

可订期货

¥0.0576

立即购买
SOD-123
100V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
1N4148W-T41N4148W-T4Hottech
合科泰
VR=75V IF=150mA Trr=4ns P=500mW
数据手册12

现货:6000

可订期货

¥0.0236

立即购买
SOD-123
75V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
1N4148W1N4148WOTHER
VR=75V,IF=150mA,VF=1.25V@150mA,PD=500mW

现货:8

¥0.0945

立即购买
SOD-123
75V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
1SS1871SS187JCET
长电
VR=80V IF=100mA Trr=4ns P=150mW 2通路
数据手册

现货:6000

可订期货

¥0.065

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
80V
100mA
1.2V@100mA
100nA@30V
BAS21SBAS21SJCET
长电
VR=250V IF=200mA Trr=50ns P=225mW 2通路
数据手册12

现货:5826

可订期货

¥0.0818

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
250V
200mA
1.25V@200mA
100nA@200V
MMBD4148AMMBD4148AJCET
长电
VR=100V IF=200mA Trr=4ns P=350mW 2通路
数据手册12

现货:5974

可订期货

¥0.07

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
100V
200mA
1V@10mA
5µA@75V
1SS2261SS226JCET
长电
VR=80V IF=100mA Trr=4ns P=150mW 2通路
数据手册

现货:11950

可订期货

¥0.065

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
80V
100mA
1.2V@100mA
500nA@80V
BAV99BAV99FMS
台湾美丽微
VR=70V IF=215mA Trr=6ns P=225mW 2通路
数据手册12

现货:23491

可订期货

¥0.0488

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
70V
215mA
1.25V@150mA
2.5µA@75V
PH1N4148TBPH1N4148TBtakcheong
德昌
VR=100V IF=200mA Trr=4ns P=500mW
数据手册12

现货:10000

可订期货

¥0.0246

立即购买
SOD-27
100V
200mA
1V@10mA
-
BAV99BAV99Hottech
合科泰
VR=70V IF=200mA Trr=6ns P=225mW 2通路
数据手册12

现货:5231

可订期货

¥0.04

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
70V
200mA
1.25V@150mA
2.5µA@70V
1N4148W1N4148WTK
通科
VR=100V IF=300mA Trr=4ns P=400mW
数据手册

现货:84

¥0.0287

立即购买
SOD-123
100V
300mA
1.25V@150mA
1µA@75V
BAV99BAV99TK
通科
VR=70V IF=2A Trr=6ns P=225mW 2通路
数据手册

现货:100

¥0.0344

立即购买
SOT-23
70V
200mA
1.25V@150mA
2.5µA@70V
BAV70BAV70TK
通科
VR=70V IF=2A Trr=6ns P=225mW 2通路
数据手册

现货:100

¥0.0403

立即购买
SOT-23
70V
200mA
1.25V@150mA
2.5µA@70V